Kecheng Xu

Kecheng Xu


International Cryosurgery Center for Cancer

China-Austria-Japan, Guangzhou, China

Jinan University School of Medicine

Fuda Cancer Hospital, Guangzhou, China